Всяко предприятие или физическо лице притежаващо котли и/или съоръжения спадащи към категорията с повишена опасност е длъжно да има договор за поддръжка с лицензирана фирма.
„АКУАТЕРМ” ЕООД е лицензирано съгласно изискванията по чл. 36 от ЗТИП (закон за технически изисквания към продуктите) за поддръжка, ремонт и преустройство на съоръженията с повишена опасност. 

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
Глава пета
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЧЛ. 36. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) Дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност се извършват от лица, които са получили разрешение за това от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".
ЧЛ. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За неизпълнение на установените изисквания в тази глава и в наредбите по чл. 31 инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" прилагат следните принудителни административни мерки:
1. да издават задължителни писмени предписания на собственици, работодатели, длъжностни и други лица;
2. да разпореждат писмено спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност.
(2) При неизпълнение на разпореждане за спиране експлоатацията на предприятие или съоръжение с повишена опасност те се спират със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи и на Дирекцията за национален строителен контрол към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство. Жалбата не спира изпълнението на мерките.
Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 55. ..(Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.) За неизпълнение или нарушение на разпоредбите на чл. 36 физическите лица се наказват с глоба до 10 000 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в същия размер.


  Copyright © 2011  Developed by Irida Design